Přepěťové ochrany BrOK – kvalita za rozumnou cenu

přepěťové ochrany pro Antény, Audio, Datové sběrnice a Video - kvalitní řešení s dobrým poměrem cena/výkon

®

Popis konstrukčního a obvodového řešení sdružených přepěťových ochran BrOK®

Sdružené přepěťové ochrany BrOK® jsou určeny pro přepěťovou ochranu elektrických a elektronických přístrojů, jejich systémů a zařízení, která jsou navzájem propojena metalickými vodiči a kabely nejrůznějších elektroinstalací vedoucích z venkovního prostředí chráněného proti přímému úderu blesku (zóny bleskové ochrany LPZ 0B, 0C) v průmyslových i civilních objektech ve kterých je potřeba tyto přístroje chránit před přepětím vyvolaným např. průmyslovým elmg. rušením, atmosférickými výboji a blesky atd.

Sdružené přepěťové ochrany BrOK® se obvodově i konstrukčně liší od běžně vyráběných přepěťových ochran v několika významných technických detailech:

 1. Odlišné obvodové řešení přepěťových ochran BrOK®:

  1. Všechny vstupy ochran jsou osazeny výkonovými odpory, které jsou sériově předřazeny všem ochranným prvkům včetně bleskojistek. Toto řešení má zásadní význam v tom, že podstatná část vstupního impulsního výkonu se při průchodu bleskového proudu odporem přemění na ztrátové teplo (P=RI2) a tím je výkonové zatížení vlastního ochranného prvku (bleskojistky) výrazně omezeno. 

  2.  Důsledkem tohoto obvodového řešení je výrazné prodloužení životnosti ochranného prvku (bleskojistky). Zájemcům na dotaz poskytneme podrobnější údaje o experimentálně zjištěných hodnotách.

  3. Vhodnou volbou ohmické hodnoty výkonového odporu současně dosáhneme toho, že odpor zároveň plní funkci výkonového odpojovače. Pokud při zkušebním testu vstupní proudová vlna ve tvaru 10/350 µs přesáhne dovolenou jmenovitou hodnotu 2,5 kA o 20% (≥ 3 kA), tak dojde vlivem impulzního ztrátového výkonu na odporu k jeho termodynamickému přetížení a následnému přerušení.

   odpalena

   Tímto způsobem jsou chráněny i všechny následující ochranné prvky v ochraně a tím nemůže dojít k jejich poškození ani v případě, že na vstup ochrany bude působit vyšší hodnota bleskového proudu než na který je ochrana konstruována. Tím je zajištěno, že ani v těchto případech nedojde k poškození chráněných přístrojů za sdruženou přepěťovou ochranou.

  4. Ochrana je jednoduše opravitelná pouhou výměnou zničených výkonových odporů a materiálové náklady na opravu nepřesáhnou několik desítek korun.

 2. Odlišné konstrukční řešení ochran BrOK®:

  1. Při výrobě ochran není použit tištěný plošný spoj, protože nesplňuje požadavek dostatečného vodivého průřezu vstupních ochranných vodičů (≥ 2,5 mm2) a ani na dostatečné napěťovou pevnosti mezi nimi při  zachování přijatelných rozměrů tohoto spoje. Konstrukce ochrany je proto řešena tak, že jednotlivé součástky jsou pájeny na "základový" mosazný plech tl. 0,5 mm a šířky 50 mm, který tak tvoří   lokální ekvipotenciální přípojnici ochrany o efektivním vodivém průřezu 25 mm2. Toto konstrukční řešení zajišťuje elektrické propojení jednotlivých součástek ochrany s minimální dosažitelnou impedancí. Je užitečné si připomenout, že např. při průtoku impulsního proudu 1 kA impedancí o absolutní hodnotě 10 mΩ vznikne úbytek napětí 10V. A každý konstruktér, který se zabýval řešením nízkých přechodových impedancí dobře ví jak je obtížné těchto hodnot v praxi dosáhnout.

  2. K propojení lokální ekvipotenciální přípojnice ochrany s vnějším připojením k EP nebo k PE(N) je použit nerezový svorník se závitem M5, který spolehlivě převede proudový impuls ven z ochrany. 

  3. Šroubové svorkovnice (a nebo alternativně konektory) pro připojení vodičů z venkovního přívodu byly vybrány dle jejich katalogových údajů tak, aby splňovaly požadavky na požadovanou napěťovou a proudovou odolnost tohoto připojení.

  4. Také montáž těchto svorek a nebo konektorů do plastové krabičky přepěťové ochrany je provedena tak, aby byla zaručena potřebná napěťová odolnost připojení vstupů do ochran.

Všechny zde vyjmenované technické detaily byly důkladně laboratorně odzkoušeny a v praktických aplikacích již po řadu let provozně ověřeny. Jedinou dosud známou nevýhodou sdružených přepěťových ochran BrOK® je to, že je nelze vyrobit v rozměrově menším provedení.

 

Správné připojení ochran ke vstupnímu a výstupnímu vedení

 1. Vstupní svorky označené jako "Vstupy" a výstupní svorky označené jako "Chráněné výstupy" jsou označeny ve smyslu jejich správného připojení ke vstupnímu vedení (= vedení přicházejícímu z venkovního prostředí) a k výstupnímu vedení (= vedení odcházejícímu ke chráněným přístrojům) a nikoliv ve smyslu směru průchodu přenášeného signálu. Pro správné pochopení je připojeno schéma zapojení na obr. 1.

  pripojeni vstupu

  Obr.1

 

 1. V případě, že by rozdíl zemních potenciálů mezi objekty A a B rušil přenos přenášeného signálu je nutné "země" obou objektů propojit vodičem dostatečného průřezu tak, aby rušení bylo potlačeno pod přípustnou mez.

 2. V případě, že zdroj signálu v objektu A není nutné chránit proti přepětí (např. izolované čidlo), pak můžeme ochranu SPO1 vynechat.

Ptejte se